Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden 

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen Jongwijs, en een wederpartij (de “Wederpartij”).
De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen in dat geval de ongeldige of onverbindende bepalingen zoveel mogelijk vervangen door geldige en verbindende bepalingen waarvan het effect zoveel mogelijk gelijk is aan dat van de ongeldige of onverbindende bepalingen.

Jongwijs behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Dergelijke gewijzigde algemene voorwaarden zullen de Wederpartij ter hand worden gesteld worden, waarbij de Wederpartij na ontvangst van de gewijzigde algemene voorwaarden 1 maand de tijd heeft de door haar met Jongwijs aangegane overeenkomst op te zeggen.

ARTIKEL 2 – HET AANBOD
Alle offertes en producten van Jongwijs zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is.

Jongwijs kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De Wederpartij heeft geen recht op reclamatie in het geval (de afbeeldingen van) de producten niet overeen komen met (het uiterlijk van) de geleverde producten, tenzij het om materieel andere producten gaat.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Jongwijs daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

ARTIKEL 3 – DE OVEREENKOMST
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Jongwijs onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

ARTIKEL 4 – DE PRIJS EN BETALING
Jongwijs hanteert een betaaltermijn van 14 dagen na ontvangst van de factuur.

ARTIKEL 5 – LEVERING EN UITVOERING
Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Jongwijs kenbaar heeft gemaakt of de ophaallocatie die is doorgegeven.
Wederpartij is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van adreswijzigingen.
Levering voor 3 euro is uitsluitend in de Zaanstreek. Gebieden buiten de Zaanstreek worden persoonlijk benaderd om een passende oplossing te zoeken (toch afhalen, versturen met Postnl etc.) 
Jongwijs is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige (adres)gegevens.
De overdracht van de eigendom van de producten zal pas op de Wederpartij overgaan nadat de Wederpartij heeft voldaan aan (i) al haar verplichtingen betreffende de tegenprestatie welke door de Wederpartij aan Jongwijs op grond van een overeenkomst geleverde of te leveren zaken dient te voldoen, alsook (ii) ter zake van de verplichtingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomsten.

ARTIKEL 6 – OVERMACHT
Jongwijs is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht).
Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Jongwijs, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van Jongwijs, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, en (x) algemene vervoersproblemen.

Jongwijs kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is Jongwijs gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, je krijgt je geld van het product dan terug.

ARTIKEL 7 – KLACHTENREGELING
Bij Jongwijs ingediende klachten (info@jongwijs.nl) worden binnen een termijn van 5 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Jongwijs binnen de termijn van 5 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 8 – GESCHILLEN
Op overeenkomsten tussen Jongwijs en de Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Privacybeleid en cookies

Het adres van Jongwijs is JJ Allanstraat 119-121, 1551 RC in Westzaan. Stuur een mail naar info@jongwijs.nl om contact met Jongwijs op te nemen. Op basis van  de wet (artikel 6(1b) van Verordening (EU) 2016/679) mag Jongwijs in deze context gegevens verwerken. Jongwijst verwijder jouw informatie als je vraag is beantwoord.

Mijn uitgangspunten

Jongwijs gaat zorgvuldig met jouw gegevens om en volgt hierbij alle geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Er zijn organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om jongwijs.nl en menu.jongwijs.nl te beschermen tegen de risico’s die kleven aan het verwerken van persoonlijke gegevens. Onze partners die ons ondersteunen bij het exploiteren van deze website moeten zich ook aan deze bepalingen houden.

Wat Jongwijs logt

Je kunt alle delen van de website die niet beveiligd zijn, gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken. We loggen standaard elk gebruik van onze website om fouten te herstellen en beveiligingsincidenten op te helderen. Meer informatie over onze loggegevens vindt u in de paragraaf ‘De manier waarop wij uw gegevens verwerken’.

Toestemming?

Jongwijs verwerkt alleen gegevens als je cookies accepteert en als je jouw e-mailadres achterlaat. Jongwijs mag jouw gegevens ook verwerken als we hierbij een rechtmatig belang hebben. Een voorbeeld hiervan is het verwerken van de loggegevens die we verzamelen om onder andere te zorgen dat onze website foutloos kan draaien. We informeren je in elk geval als er relevante verwerking van jouw gegevens plaatsvindt en we houden vanzelfsprekend elke keer dat gegevens worden verwerkt rekening met alle belangen. Bij klachten refereer ik naar de gegevens vinden in het laatste deel van deze Informatie over gegevensbescherming.

In de volgende paragraaf gaat het over de toestemmingen die Jongwijs gebruikt en wanneer deze gebruikt worden.

Wat moet u nog meer weten?

Gebruikers jonger dan 16 jaar mogen uitsluitend met toestemming van hun ouder of voogd persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. De van toepassing zijnde wet inzake gegevensbescherming kan met betrekking hiertoe in verschillende leeftijdsgrenzen resulteren.

Onze website kan links naar andere websites bevatten. We hebben geen controle over de manier waarop jouw gegevens op dergelijke websites worden verwerkt noch over de naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming door deze websites. Lees de informatie over gegevensbescherming op deze websites.

Cookie instelling en gebruik

De manier waarop we gegevens verwerken (logs, cookies, tracking, etc.)

Cookies

Loggegevens

Om technische redenen verstuurt je internetbrowser elke keer dat je gebruikmaakt van onze website automatisch informatie naar onze webserver (d.w.z. loggegevens). We bewaren een deel van deze informatie in logbestanden, zoals:

 • De datum van het bezoek
 • Het tijdstip van het bezoek
 • De URL van de koppelende website
 • De bekeken bestanden
 • De hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Type en versie van de browser
 • Het besturingssysteem
 • Het IP-adres (geanonimiseerd)

Loggegevens bevatten geen persoonlijke gegevens. We analyseren in de regel alleen loggegevens om fouten in de werking van de website te herstellen of om beveiligingsincidenten te kunnen ophelderen. We bewaren deze loggegevens voor onbepaalde tijd.

Soms is het nodig dat we aanvullende persoonlijke informatie en loggegevens verzamelen om fouten te herstellen of bewijs met betrekking tot beveiligingsincidenten te bewaren. In deze gevallen mogen we volgens de wet (artikel 6(1f) van Verordening (EU) 2016/679) de loggegevens verwerken. We wissen deze gegevens zodra de fout is hersteld of het beveiligingsincident volledig is opgehelderd, of als het oorspronkelijke doel van de verwerking door andere factoren niet langer bestaat. In het geval van een beveiligingsincident dragen we loggegevens, voor zover toegestaan, van geval tot geval over aan de onderzoekende instanties.

We bewaren loggegevens altijd afzonderlijk van andere verzamelde gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website.

Aanmelden op onze website

Je kunt je aanmelden op de website. De volgende gegevens worden verzameld:

Vereiste gegevens:

 • E-mailadres

Jongwijs mag volgens de wet (artikel 6(1b) van Verordening (EU) 2016/679) je persoonlijke gegevens verwerken om gepersonaliseerde diensten te kunnen aanbieden. Jongwijs bewaart de e-mailadressen tot de gebruiker zich afmeldt.Jongwijs kan je altijd updaten over de status van jouw gegevens.

Cookies

Jongwijs maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die we op je apparaat opslaan als je onze website bezoekt. Deze cookies worden elke volgende keer dat je onze website bezoekt naar ons teruggestuurd. Hierdoor kunnen wij jou bijvoorbeeld herkennen of wordt het eenvoudiger om binnen de website te navigeren dankzij de informatie die in de cookies wordt bewaard.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te laten draaien of virussen op uw computer te zetten. Cookies kunnen alleen worden gelezen door de webserver waar ze vandaan komen.

We delen de in de cookies opgeslagen informatie niet met derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

De website is ook beschikbaar zonder cookies. Internetbrowsers zijn vaak zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Om te voorkomen dat de internetbrowser cookies gebruikt, kun je (1) ervoor te kiezen geen cookies te accepteren als je onze website gebruikt door gebruik te maken van de cookielaag (indien beschikbaar) of (2) het gebruik van cookies uit te schakelen via de instellingen van jouw internetbrowser. Houd er rekening mee dat sommige functies op onze website door het uitschakelen/wissen van cookies niet meer werken zoals verwacht. Cookies die nodig zijn voor bepaalde functies op de website, worden hieronder genoemd. Verder is het uitschakelen/wissen van cookies alleen van invloed op de internetbrowser die is gebruikt om dit te doen. Cookies moeten daarom voor elke andere internetbrowser opnieuw worden uitgeschakeld/gewist.

Cookies die voor specifieke functies gebruikt worden en niet naar personen verwijzen:

 • Cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren opslaan (bijv. zoek- of taalinstellingen)
 • Cookies die informatie opslaan om te garanderen dat video- of geluidsfragmenten zonder haperingen worden afgespeeld Cookies die tijdelijk bepaalde door de gebruiker ingevulde informatie opslaan 

Cookies die we voor specifieke functies gebruiken en die naar personen verwijzen:

 • Cookies waarmee we onze gebruikers kunnen identificeren of verifiëren

Volgens wet (artikel 6(1a) van Verordening (EU) 2016/679) mogen we in deze context met jouw toestemming gegevens verwerken tot het betreffende cookie is verlopen of door jou gewist. Alle verdere verwerking van persoonlijke gegevens met behulp van cookies wordt omschreven in de relevante paragrafen van deze informatie.

Webanalyse met behulp van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen

Wij gebruiken voor verschillende doeleinden webanalysetools op onze website. Hieronder vindt u informatie over de webanalysetools die wij gebruiken, inclusief een omschrijving van de betreffende gegevensverwerking, de doeleinden van deze verwerking en de manier waarop je kunt voorkomen dat de webanalysetools uw gegevens verzamelen en verwerken. Onthoud dat het plaatsen van opt-outcookies de verzameling en verwerking van uw gegevens door webanalysetools slechts in beperkte mate kan voorkomen. Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf over cookies.

Webanalysetool: Google Analytics

Om marketing en marktonderzoek te kunnen uitvoeren en onze website (en mogelijk onze nieuwsbrief) goed te kunnen afstemmen, gebruiken we analytische cookies en/of JavaScript om gebruiksgegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website en uw gebruik van links in de nieuwsbrief (indien van toepassing) te verzamelen en verwerken. Uw gebruiksgegevens worden verzameld en een op basis hiervan wordt een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel aangemaakt met behulp van een cookie-ID. Uw IP-adres wordt niet bewaard of wordt direct nadat het is opgeslagen geanonimiseerd.

We maken gebruik van de Analytics-dienst van Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 VS (Hierna te noemen “Google”) om de gebruiksgegevens te verzamelen en de gebruikersprofielen aan te maken. De informatie over uw gebruik van onze website wordt naar servers van Google verstuurd, geanalyseerd en alleen als cumulatieve gegevens aan ons geretourneerd. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij trends vaststellen ten aanzien van de manier waarop de website over het algemeen wordt gebruikt.We voegen de gebruikersprofielen die hierdoor ontstaan niet samen met uw naam of andere gegevens waaruit uw identiteit zou kunnen blijken, zoals uw e-mailadres. We mogen volgende de wet (artikel 6(1a) van Verordening (EU) 2016/679) in deze context met uw toestemming gegevens verwerken. De gebruiksgegevens worden door de gebruikte dienst maximaal 50 maanden vanaf de datum waarop ze zijn verzameld bewaard.

Opt-out: Gebruik de privacy-pagina van Google als u wilt voorkomen dat uw gebruiksgegevens worden verzameld. Via de volgende link kunt u informatie vinden over hoe de Google Analytics-cookies werken en over de opt-outmogelijkheid: https://policies.google.com/privacy

Gevallen waarin we uw gegevens overdragen

We werken samen met een aantal dienstverleners om onze website te implementeren en exploiteren. We hebben deze dienstverleners zorgvuldig gekozen en hebben met elke dienstverlener afzonderlijk een gegevensbeschermingsovereenkomst gesloten om uw informatie te beschermen.

De dienstverleners die we gebruiken om onze website te implementeren en exploiteren zijn:

 • Dienstverlener voor hostingdiensten
 • Dienstverlener voor programmeringsdiensten
 • Dienstverlener voor verkoop- en marketingdiensten
 • Dienstverlener voor hotlinediensten

We dragen uw gegevens alleen aan andere ontvangers over als dat nodig is om een contract met u na te leven, als wij een rechtmatig belang hebben bij/de ontvanger een rechtmatig belang heeft bij openbaarmaking van uw gegevens of als u ons toestemming hebt gegeven voor deze overdracht. Deze ontvangers zijn onder andere dienstverleners en andere bedrijven binnen onze bedrijvengroep. Daarnaast kunnen gegevens worden overgedragen aan andere ontvangers als wij verplicht zijn dat te doen vanwege wettelijke bepalingen of afdwingbare administratieve of rechterlijke beschikking.

Andere ontvangers van uw gegevens zijn:

 • Expediteurs voor het leveren/afhalen van producten
 • Aanbieders van betalingsverwerkingsdiensten
 • Dienstverleners op het gebied van debiteurenbeheer

Overdracht aan ontvanger buiten de EER

We dragen ook persoonlijke gegevens over aan ontvangers die buiten de EER gevestigd zijn, in zogenaamde derde landen. In dit geval garanderen we  voordat gegevens worden gedeeld  dat de ontvanger een passend gegevensbeschermingsniveau hanteert (bijv. op basis van een besluit waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard door de Europese Commissie voor het betreffende land of de overeenkomst van standaard contractuele EU-bepalingen tussen de Europese Unie en de ontvanger) of dat u toestemming hebt gegeven om deze gegevens te delen.

We verstrekken u graag een overzicht van de ontvangers in derde landen en een kopie van de specifieke overeengekomen bepalingen om een passend gegevensbeschermingsniveau te waarborgen. Om hiervoor een verzoek in te dienen, kunt u de contactgegevens aan het einde van deze Informatie over gegevensbescherming gebruiken.

Uw inzageverzoek persoonsgegevens

U kunt als klant het verstrekte Klantverzoekformulier op onze website gebruiken om een beroep te doen op uw recht op informatie en inzage tot uw persoonlijke gegevens. Voor dit doeleinde verzamelen we de door u in het Klantverzoekformulier verstrekte gegevens over u of een derde persoon die u vertegenwoordigt. Zo kunnen wij uw identiteit valideren en de verzochte gegevens in onze databases ordenen, zodat wij adequaat op uw verzoek kunnen reageren.

Wij hebben wettelijke toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken teneinde uw inzageverzoek persoonsgegevens uit te voeren (artikel 6 (1c) van Verordening (EU) 2016/679). Wij zullen uw verzoek en onze reactie voor documentatiedoeleinden opslaan voor een periode van maximaal 3 jaar vanaf de reactiedatum.

Uw rechten

Mocht u vragen hebben over uw persoonlijke gegevens, dan kunt u hieronder een overzicht van uw rechten vinden. Gebruik de volgende kanalen voor contact over uw verzoeken: info@jongwijs.nl 

Uw recht op informatie over uw gegevens

Wij verstrekken op uw verzoek informatie over de gegevens die wij over u hebben.

Uw recht om uw gegevens aan te passen en aan te vullen

Wij passen onjuiste informatie over u aan als u ons hierover inlicht. We vullen onvolledige gegevens aan als u ons hierover inlicht, mits deze gegevens noodzakelijk zijn voor het beoogde doel van verwerking van uw gegevens.

Uw recht om uw gegevens te wissen

Wij wissen op uw verzoek de informatie die wij over u hebben. Sommige gegevens worden echter pas gewist na een bepaalde bewaartermijn, bijvoorbeeld omdat we in sommige gevallen wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren of omdat we de gegevens nodig hebben om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te kunnen voldoen.

Uw recht om uw gegevens te laten blokkeren

In bepaalde wettelijk vastgestelde gevallen blokkeren we uw gegevens als u dat ons vraagt. Geblokkeerde gegevens worden slechts zeer beperkt verder verwerkt.

Uw recht om uw toestemming in te trekken

U kunt door u verleende toestemming voor verwerking van uw gegevens op elk moment intrekken voor de toekomst. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking van uw gegevens tot het moment waarop de toestemming wordt ingetrokken.

Uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens in de toekomst als wij uw gegevens verwerken op basis van een van de wettelijke gronden zoals genoemd in artikel 6(1e of 1f) of Verordening (EU) 2016/679. Als u bezwaar maakt, stoppen wij met het verwerken van uw gegevens, mits er geen dwingende wettelijke gronden voor verdere verwerking bestaan. Het verwerken van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden is voor ons nooit een dwingende wettelijke grond.

Uw recht op gegevensportabiliteit

Op uw verzoek kunnen we bepaalde informatie aan u beschikbaar stellen in een gestructureerd, algemeen gangbare en machinaal leesbaar formaat.

Uw recht om in beroep te gaan tegen een regelgevende instantie

U kunt beroep aantekenen bij een autoriteit gegevensbescherming met betrekking tot gegevensbescherming. Neem hiervoor contact op met de Nederlandse autoriteit gegevensbescherming onder wiens jurisdictie wij staan (hieronder genoemd).

Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Uw aanspreekpunt voor alle vragen over gegevensbescherming

Als je vragen hebt over gegevensbescherming of over het uitoefenen van je rechten, dan kunt je de volgende contactgegevens gebruiken. info@jongwijs.nl.

Wijzigingen van deze Informatie over gegevensbescherming

De Informatie over gegevensbescherming weerspiegelt de manier waarop op dit moment gegevens op onze website worden verwerkt. Als de manier waarop gegevens worden verwerkt wijzigt, zal deze Informatie over gegevensbescherming worden aangepast. Op onze website plaatsen we altijd de nieuwste versie van deze Informatie over gegevensbescherming, zodat u inzage heeft welke omvang de gegevensverwerking op onze website heeft.

——

*Geldig vanaf: 01-01-2020*

*Versie 1*